CEKOS IN - Preduzeće za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting, d.o.o, Beograd, Svetogorska 28 (u daljem tekstu: CEKOS IN) i Vi, fizičko ili pravno lice (u daljem tekstu: Korisnik), zaključujete

UGOVOR
O KORIŠĆENJU PROGRAMA „EKSPERT“

Član 1.

Predmet ovog ugovora su međusobna prava i obaveze CEKOS IN i Korisnika, u vezi sa korišćenjem Elektronske zbirke propisa „EKSPERT“ (u daljem tekstu: Ekspert).

Elektronska zbirka propisa „EKSPERT“ podrazumeva:

- kompjuterski program EKSPERT uključujući kompletan sadržaj medijuma na kome je isporučen,

- CD ili drugi medijum na kome je program isporučen,

- Ekspert-Internet WEB aplikaciju za pristup propisima posredstvom Interneta.

Član 2.

Korisnik Ekspert CD-a može da instalira i koristi jednu (1) kopiju programa Ekspert na jednom (1) računaru ili jednoj (1) radnoj stanici.

Korisnik Ekspert Interneta korišćenje WEB aplikacije ostvaruje putem korisničkog imena i pristupne lozinke.

Član 3.

Ekspert se daje na korišćenje, a ne prodaje. Sva prava na program Ekspert ostaju svojina CEKOS IN-a.

Ekspert se ne sme pozajmljivati, uzimati niti davati u zakup trećim licima.

Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom reprodukuje, prilagođava, menja, vrši reverzni inženjering ili prevodi Ekspert.

Zabranjeno je kopiranje, izmena i objavljivanje bilo kog dela Eksperta u bilo koje svrhe, u unikatnim i serijskim publikacijama, u bilo kojoj formi (štampanoj, digitalnoj, uključujući i Internet), bez pisanog ovlašćenja CEKOS IN-a.

Ekspert je zaštićen autorskim i drugim srodnim pravima koja štite intelektualnu svojinu u Srbiji i svetu.

Svaki neovlašćeni pristup putem WEB aplikacije Ekspert Internet, brisanje, kopiranje, menjanje i oštećenje podataka na aplikaciji, odnosno svako izazivanje bilo kakve štete uređajima, opremi i instalacijama koje su vlasništvo CEKOS IN, ili pokušaj činjenja istog, predstavlja krivično delo kažnjivo u skladu sa krivičnim propisima.

Član 4.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom uplate iznosa pretplate od strane Korisnika na račun preduzeća CEKOS IN.

Po potvrdi izvršene uplate, CEKOS IN je u obavezi da u roku od 3 dana isporuči instalacioni CD-ROM Korisniku, te da mu po instaliranju saopšti aktivacioni broj za pokretanje programa, odnosno da korisnicima Ekspert Interneta saopšti pristupne šifre u roku od 3 dana.

Vremenski interval i početak korišćenja Eksperta zavisi od „Uslova pretplate“ sa kojima je Korisnik upoznat i koje prihvata samom uplatom odgovarajućeg iznosa.

Ukoliko Korisnik po prijemu CD-ROM Ekspert ne zatraži u roku od 7 (sedam) dana aktivacioni broj, period korišćenja programa Ekspert započinje i računa se od 7-og dana.

Početak korišćenja „Ekspert Interneta“ nastaje danom prijema odgovarajućeg imena i lozinke a vremenski interval korišćenja uslovljen je uplatom odgovarajućeg iznosa pretplate.

Po isteku vremena korišćenja, ukoliko se pretplata ne produži, Program Ekspert postaje neaktivan i svako korišćenje posle toga je nedozvoljeno.

Uplatom iznosa pretplate za naredni period ovaj ugovor se produžava i ostaje na snazi za period važenja pretplate.

Član 5.

Korisnik je dužan da se unapred upozna sa minimalnim tehničkim zahtevima (hardverskim i softverskim) za korišćenje programa Ekspert. CEKOS IN ne odgovara za nemogućnost korišćenja programa Ekspert koja nastane usled nepridržavanja tehničkih zahteva.

CEKOS IN je u obavezi da pruži tehničku podršku (telefonskim putem i preko e-mail-a) u vezi sa instalacijom i korišćenjem programa Ekspert.

Član 6.

U slučaju spora po ovom ugovoru, ukoliko se takav spor ne može rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.